Karol Król, HomeProject
A  |  A  |  Reset Zoom
line
PDF
print
Monografia naukowa: Interpretacja danych przestrzennych jako forma stymulowania
partycypacji społecznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-64758-26-3)
Autorzy: Salata, T., Palicki, S., Gerus-Gościewska, M., Gościewski, D., Prus, B., Gawroński, K., Konieczna, J., Jaroszewicz, J., Wilkosz-Mamcarczyk, M., Król, K.
Interpretacja danych przestrzennych jako forma stymulowania  partycypacji społecznej
Wstęp (fragment): Współczesne pokolenie coraz aktywniej włącza się do życia społecznego, zwracając uwagę na wspólne dobro. Widoczne jest to w dążeniu do zapewnienia komfortu życia, przyjaznego otoczenia w bloku, osiedlu, dzielnicy. Projektowana przestrzeń powinna uwzględniać opinie mieszkańców co do jej kształtu. Bardziej zaangażowani społecznie mieszkańcy zawiązują stowarzyszenia działające na rzecz poprawy jakości przestrzeni, w której żyją lub z którą są związani. Partycypacja społeczna mieszkańców stanowi podstawowy i niezbędny element rewitalizacji przestrzeni. Jej udział wynika bezpośrednio z definicji rewitalizacji, która w efekcie swych działań przewiduje poprawę warunków życia społecznego. Jest więc ona wspólnym działaniem społeczności na każdym etapie procesu związanego z polepszeniem jakości przestrzeni: podejmowania decyzji, wdrażania zmian i w konsekwencji także jej użytkowania. Dotyczy często społeczności obszarów problemowych i zdegenerowanych. Podczas próby wyjścia z kryzysu istotna staje się współpraca, umiejętność wypracowania kompromisu, wymiana informacji pomiędzy władzami, profesjonalistami a społecznością lokalną... [pobierz monografię]

Cytuj (APA): Salata, T., Palicki, S., Gerus-Gościewska, M., Gościewski, D., Prus, B., Gawroński, K., Konieczna, J., Jaroszewicz, J., Wilkosz-Mamcarczyk, M., Król, K. (2015). Interpretacja danych przestrzennych jako forma stymulowania partycypacji społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ss. 156.

line
1 2